Condicions per acollir-se a la tarifa especial per revendedors/profesionals

  • PREUS: tarifa especial.
  • PAGAMENT: serà per avançat, al confirmar la comanda a través de targeta o pay-pal.
  • TRANSPORT: A calcular en cada comanda.
  • TIPUS DE PERSONALIZACIÓ: en serigrafia a 1 tinta, en quadricromia i en digital.
  • COLOR DE GOT: En serigrafia, a escollir entre els colors disponibles de cada model. En quadricromia (ECO12I, ECO28I, ECO30I, ECO40I,ECO50I, ECO50HI, ECO50HSI ECO60I, ECO90I) en translúcid amb etiqueta IML (In Mold Labeled). En digital (ECO30D, ECO60D) en translúcid.
  • COLOR DE TINTA: En serigrafia, a escollir de la carta de colors de Re-uz, S.L.
  • COMANDES SUPERIORS A 5000 UNITATS: S’haurà de tramitar directament a través del correu: info.es@reuz.com.
  • TERMINIS DE FABRICACIÓ: per serigrafia 10 dies hàbils i per IML i digital 22 dies hàbils des de que la comanda entra a producció.

Per acollir-se a aquestes tarifes, s’haurà d’informar del NIF i Re-uz, S.L. comprovarà l’autenticitat de l’activitat de l’empresa i autoritzarà l’ús d’aquestes tarifes.

Acontinuació us detallen les Condicions de venda a revenedors/profesionals:

CONDICIONS GENERALS DE VENDA PER CLIENTS QUE NO TENEN LA CONSIDERACIÓ LEGAL DE CONSUMIDORS O USUARIS de Re-uz, S.L.

Article 1 - Objecte i Àmbit d' Aplicació

1.1 Objecte

Les presents Condicions Generals seran d'aplicació a totes les vendes a Compradors dels productes i / o serveis que Re-uz, S.L. produeix, comercialitza i / o presta dins del seu objecte social (el o els "Producte (s)").

A l'efecte de les presents Condicions Generals s'entendrà per "comprador (s)" tota persona física o jurídica de qualsevol naturalesa que adquireixi Productes de Re-uz, S.L., amb independència que actuï de manera directa o indirecta, que no tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la Llei espanyola.

El comprador quedarà vinculat a les Condicions Generals, que declara, expressament i irrevocablement, conèixer, comprendre i acceptar sense reserves. A aquests efectes, les condicions generals formaran part inseparable de la relació contractual entre les parts, entenent acceptades pel comprador de manera expressa, voluntària i sense reserves amb la signatura i acceptació de les mateixes o des que Re-uz, S.L. l'informi de la seva existència en el seu pàgina web (www.ecofestes.com). En qualsevol cas, les presents Condicions s'entendran acceptades des que Re-uz, S.L. hagi facilitat al comprador un exemplar de les mateixes o des que hagi informat de la seva existència, per qualsevol mitjà, a la pàgina web de Re-uz, S.L. (www.ecofestes.com).

1.2 Àmbit d' aplicació

Les presents condicions generals de venda s'apliquen a totes les vendes concloses per Re-uz, S.L. amb qualssevol Compradors, i prevalen sobre les clàusules que puguin figurar en els documents del comprador, i especialment en les seves condicions generals de compra, que s'exclouen de forma expressa. Tot demanat de Productes implica, per part del comprador, l'acceptació de les presents condicions generals de venda.

En qualssevol supòsits de contractació telemàtica o electrònica el comprador relleva expressament al Venedor de les obligacions d'informació prèvia i posterior regulades, respectivament, en els articles 27 i 28 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

No obstant això, Re-uz, S.L. es reserva el dret de derogar algunes clàusules de les presents Condicions Generals, en funció de les negociacions dutes a terme amb el comprador, per l'establiment de condicions de venda particulars, les quals sempre prevaldran sobre les primeres en cas de contradicció , mantenint-se vigents en tot cas per tot el que no aparegui regulat en aquestes condicions particulars.

Article 2 - Productes i Personalització

Els Productes que ofereix Re-uz, S.L. són conformes a la legislació espanyola en vigor. Els Productes es realitzen a partir d'una matèria constituïda exclusivament de substàncies autoritzades per la reglamentació en vigor relativa als materials que poden tenir contacte amb aliments.

Correspon al comprador referir-se a les informacions relatives als Productes abans de tot comanda o ús, per conèixer les característiques cap a l'ús projectat d'aquest producte. Els descriptius i informacions relatives als Productes comunicats o publicitats per Re-uz, S.L. al comprador, per tots mitjans, no són exhaustius i només es proveeixen a títol informatiu. Les fotografies i il·lustracions que acompanyen els productes al web www.ecofestes.com, i en tot altre document subministrat per Re-uz, S.L., no tenen valor contractual.

El comprador és l'únic responsable de l'ús dels Productes comandes i subministrats per Re-uz, S.L.

Re-uz, S.L. ofereix la personalització dels seus Productes permetent el comprador col·locar-hi elements visuals a la seva elecció. Alguns colors de tinta, un cop aplicats als Productes, poden no ser exactes als mostrats en la Carta Pantone Solid Coated.

En alguns casos, el marcatge es pot fer en diversos colors. Les referències d'aquests colors s'han d'especificar per part del comprador en la comanda i tant la configuració visual com els colors han de ser validats per Re-uz, S.L.

Així mateix, les formes geomètriques publicitades o comunicades poden patir deformacions en el got, a causa de la forma cònica d'aquests; i els codis QR impressionats poden, en determinats casos, no llegir-se pel fet que el got no és una superfície plana.

Abans de la impressió definitiva dels Productes comandes, la plantilla d'impressió serà sotmesa al comprador per a l'acceptació.

L'acceptació d'aquesta plantilla exclou qualsevol responsabilitat de Re-uz, S.L. pel que fa a un error potencial en el contingut de la personalització desitjada pel comprador, a causa de que la plantilla d'impressió permet al comprador verificar els textos i els dibuixos abans de la impressió definitiva.

Algunes combinacions de got i colors d'impressió no es recomanen per Re-uz, S.L. En cas que voluntat del comprador fora, malgrat tot, aplicar aquests colors, Re-uz, S.L. quedarà exempt de qualsevol tipus de responsabilitat si el resultat final no satisfés les expectatives del comprador.

Re-uz, S.L. es reserva el dret d'usar, comunicar i publicitar, per a profit propi, davant de tercers, incloent a potencials clients, els gràfics i la configuració del Producte venut.

L'oferta de Productes s'estén fins al límit dels estocs disponibles.

Article 3 - Comanda i Preu

3.1 Forma d' efectuar les comandes

El comprador podrà efectuar les comandes dels Productes a Re-uz, S.L., per correu electrònic, per telèfon i en les pròpies instal·lacions de Re-uz, S.L., a través de qualsevol comercial o agent autoritzat de Re-uz, S.L., així com a la plataforma web de Re-uz, S.L. (www.ecofestes. com).

En la comanda haurà de figurar la designació dels Productes, la quantitat, el seu preu unitari, el preu total, l'IVA, així com el preu del transport corresponent.

3.2 Comandes gestionades mitjançant contractació electrònica

Si es porta a terme la compra mitjançant contractació electrònica, per mitjà de la pàgina web www.ecofestes.com, per procedir a la compra del producte, el comprador, que haurà de ser major de divuit (18) anys. Per iniciar el procés de compra el comprador podrà triar entre els productes que s'ofereixen en la pròpia pàgina web; haurà de seleccionar el model de producte que vol comprar, quan s'obri el full d'aquest producte, escollir el color de base (del producte) i el color de tinta amb la qual voleu personalitzar els productes en serigrafia. A continuació indicar el nombre d'unitats que vol comprar i afegir-lo a la cistella de la compra virtual que s'identificarà a la pantalla. El comprador podrà realitzar de nou aquests passos, afegint tots els productes que desitgi en la cistella de la compra. Amb caràcter addicional a l'anterior, el comprador podrà contractar el servei de disseny ofert per Re-uz, S.L. seleccionant a la pestanya corresponent. Un cop completada la selecció de productes objecte de compra, el Comprador haurà de prémer la pestanya "Passar per caixa". A continuació, s'han d'indicar els productes seleccionats per la seva compra; si amb això està conforme el comprador farà clic "Passar per Caixa", i el comprador haurà de seleccionar entre les opcions disponibles per a l'enviament dels productes a l'adreça indicada i la forma de pagament dels mateixos, podent triar entra les opcions de targeta o PayPal. El comprador omplirà de forma veraç, correcta i completa, les dades que es demanen a aquests efectes. Finalment, el comprador haurà de prémer la icona "Continuar". La comanda i contracte corresponent es podran visualitzar i formalitzar segons s'indica en la pròpia pàgina web.

La comanda que així es formuli serà arxivat per Re-uz, S.L., i serà posat a disposició deL comprador si aquest així ho sol·licita en qualsevol moment mitjançant correu electrònic. Sense perjudici d'això, el Re-uz, S.L. remetrà una confirmació de la comanda rebut a l'adreça de correu electrònic facilitada pel comprador dins de les 24 hores següents a haver-se completat la comanda corresponent.

Les dades facilitades a Re-uz, S.L. a través del corresponent formulari són elements identificadors i habilitadors per a accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible.

3.3 Validació de la comanda

Les comandes efectuades requeriran, en qualsevol cas, de validació per part de Re-uz, S.L., que pot ésser expressa o tàcita. Llevat de pacte en contra documentat per escrit, no es considerarà validat una comanda fins que Re-uz, S.L. informe mitjançant un correu electrònic al comprador que la comanda entra a producció. Acte que s'executa quan Re-uz, S.L. hagi rebut del comprador (i) l'import total pressupostat en el propi comanda, (ii) la validació per part del Comprador de l'ordre d'impressió (determinant el tipus i el color de got, els colors de la serigrafia i / o el tipus d'impressió IML-Digital) i (iii) les adreces de lliurament i facturació.

Re-uz, S.L. es reserva el dret a cancel·lar qualsevol ordre de comanda una causa justa, sense que d'això es derivi cap responsabilitat per a aquest.

3.4 Marge de tolerancia

Per raons tècniques i de producció, en comandes de Productes amb impressió IML el comprador assumeix i accepta un marge de tolerància de +/- un 5% en la quantitat total de gots lliurats, respecte del que preveu la comanda cursat. En cas que aquest diferencial sigui superior a el percentatge indicat, Re-uz, S.L. està obligada a subministrar el nombre de gots que falten fins a arribar com a mínim el marge de tolerància referit. Dit subministrament es realitzarà en el termini de 30 dies a comptar des del primer lliurament.

3.5 Vigència de les ofertes formulades per Re-uz, S.L.

Les ofertes i pressupostos que hagi ofert, comunicat o publicitat Re-uz, S.L., per qualsevol mitjà i en qualsevol moment, només són vàlids durant un termini màxim d'un (1) mes a partir de la data de l'oferta, comunicació o publicació.

3.6 Preus

Els preus dels productes són els que consten a la comanda validat per Re-uz, S.L. o, si no, els que s'indiquin a la seva pàgina web www.ecofestes.com en cada moment.

3.7 Preus

Els mètodes de pagament acceptades per Re-uz, S.L. són, mitjançant transferència bancària, targeta i PayPal. En el cas de les comandes cursats mitjançant plataforma web de Re-uz, S.L., només s'admeten els pagaments amb targeta i PayPal.

Article 4 - Retard o incompliment de pagament

4.1 Conseqüències de l'impagament

L'impagament de qualsevol factura per part del comprador, arribada la data del corresponent venciment, implicarà automàticament, i sense necessitat de requeriment o intimació de pagament, la meritació d'una indemnització a favor de Re-uz, S.L. per import equivalent a l'10% de la total quantitat impagada , amb un mínim de 50.- euros. I això sense perjudici de el dret de Re-uz, S.L. per reclamar el rescabalament dels danys i perjudicis causats per l'impagament, si aquests resulten superiors a aquella quantitat.

Amb caràcter addicional a l'anterior, l'impagament de qualsevol factura al seu corresponent data de venciment comportarà la meritació d'interessos de demora, a un tipus de l'1% mensual, que es computarà des de la data de l'esmentat venciment impagat i fins al dia que es produeixi efectivament el pagament de la quantitat deguda.

4.2 Resolució contractual

L'incompliment de qualssevol de les obligacions que corresponen a l'comprador en virtut de les presents Condicions Generals o dels pactes i contractes individualment assolits entre les parts, facultarà Re-uz, S.L. per resoldre el contracte de compravenda, i el comprador de reintegrar a l'Venedor els Productes que li haguessin estat lliurats fins a la data, sense perjudici de l'rescabalament pels danys i perjudicis causats per raó de l'incompliment que pogués procedir, i que correspongui reclamar a Re-uz, S.L. En cas de procedir-se a aquesta resolució, Re-uz, S.L. tindrà igualment dret a reclamar el pagament de la indemnització que regula aquest article, així com els interessos de demora meritats, computats de conformitat amb el que disposa el present article, i que se seguiran meritat fins que el comprador no retorni íntegrament els Productes adquirits.

La resolució podrà referir-se, segons la decisió que adopti lliurement Re-uz, S.L., no només a la comanda en qüestió, sinó també a les comandes anteriors i / o posteriors, que hagin estat lliurats / executats o en curs de lliurament / execució, amb independència que el seu preu hagi estat prèviament impagat o no.

4.3 Venciment anticipat

Quan el preu a pagar sigui fraccionat o dividit en el temps o entre diferents Compradors, el impagament de una sola part implica automàticament el venciment anticipat de la totalitat del deute, sense necessitat de declaració expressa a aquest respecte ni requeriment de pagament. No s'admet cap tipus de compensació dels imports deguts a Re-uz, S.L. sense el consentiment per escrit d'aquesta última.

4.4 Imputació de pagaments

Tot pagament parcial s'imputa al pagament dels deutes líquids, vençuts i exigibles, per ordre de venciment de les mateixes, de més antiga a més recent.

Article 5 - Modificació de la comanda

Tota suspensió, modificació o anul·lació de comanda sol·licitada pel comprador podrà ser presa en consideració només si ha estat sol·licitada a Re-uz, S.L. per escrit abans de l'expedició dels Productes, si aquests són estàndards; o abans de l'entrada a producció de la comanda per part de Re-uz, S.L., si es tracta de Productes personalitzats o de serveis. En qualsevol cas, la suspensió, modificació o anul·lació de comanda només serà efectiva si així ho consent expressament Re-uz, S.L., que podrà oposar-s'hi invocant la concurrència d'una causa justa.

Si Re-uz, S.L. accepta la suspensió, la modificació o l'anul·lació de la comanda, Re-uz, S.L. fa seus definitivament qualssevol imports lliurats a compte del preu dels Productes, i igualment el comprador haurà d'indemnitzar Re-uz, S.L. per qualssevol despeses en què hagués incorregut per poder complir amb el demanat.

Article 6 - Termini i lliurament

6.1 Ordre i termini de lliurament

Els lliuraments seran gestionats i despatxats en funció de les disponibilitats i en l'ordre d'entrada de les comandes. El comprador autoritza Re-uz, S.L. a procedir a lliuraments de manera global o parcial.

Els terminis d'execució indicats per Re-uz, S.L. només són indicatius, en la mesura que depenen de l'aprovisionament i del transport. Els retards en el lliurament no comporten ni cancel·lació ni modificació de la comanda, ni imposen a Re-uz, S.L. el pagament de penalitats ni de danys i perjudicis. No obstant això, el comprador pot desistir la comanda en cas que el lliurament de la comanda es demori més de seixanta (60) dies des de la data d'entrada a producció de la comanda. En aquest cas Re-uz, S.L. haurà de respondre de danys, perjudicis, interessos o penalitats causats a comprador.

6.2 Forma i lloc de lliurament. Servei de transport

Totes les entregues efectuades per Re-uz, S.L. es subjectaran a l'INCOTERM Ex Works (INCOTERMS 2010), sent el lloc de lliurament les instal·lacions de Re-uz, S.L., situades a Sant Salvador de Guardiola, P.I. Salelles II, carrer Edison, nº 1. Per tant, la transmissió dels riscos al comprador s'efectuarà en el moment en què els Productes quedin a disposició del comprador, per la seva retirada, a les instal·lacions indicades; i el transport i assegurança pertinent fins al punt de destinació que interessi al comprador aniran a càrrec d'aquest últim, a l'igual que els riscos inherents a l'esmentat trasllat.

No obstant l'anterior, Re-uz, S.L. pot oferir servei de transport al comprador, el qual serà abonat al marge de el preu dels Productes, i segons la tarifa que s'ha d'indicar en el moment de cursar la comanda. El transport serà contractat per Re-uz, S.L. en interès del comprador, i no modificarà la regulació de la transmissió de riscos indicada en la present clàusula.

6.3 Responsabilitat per defectes en qualitat o quantitat dels Productes

En qualsevol cas, en el moment en què es procedeixi a la recepció dels Productes el comprador s'obliga a verificar el nombre de paquets rebuts i el seu estat, obligant-se així mateix a fer constar en l'albarà de lliurament qualsevol discordança o reclamació que es verifiqui sobre aquests extrems.

Re-uz, S.L. no està obligada a respondre de vici o defecte algun en els productes lliurats que no es notifiqui en el termini de cinc (5) dies naturals des de la recepció efectiva dels mateixos per part del comprador.

Article 7 - Reserva de domini

En cas que es fraccionés o s'ajornés el pagament del preu corresponent per mutu acord de les parts, Re-uz, S.L. es reserva, fins verificar-se el pagament de la totalitat del preu pel comprador, el dret de propietat sobre els Productes venuts, la qual cosa li facultarà per recobrar la possessió dels Productes en cas que el preu no s'aboni al seu corresponent venciment, sense perjudici de les reclamacions de pagament i de compliment del contracte que siguin procedents.

Article 8 – Responsabilitat i Garanties

Re-uz, S.L. garantitza que els Productes són conformes a les especificacions determinades a la comanda, en els termes i condicions regulats en les presents Condicions Generals i, en el seu cas, en els pactes particulars assolits entre les parts.

Excepte disposició expressa en contra, les obligacions assumides per Re-uz, S.L. són sempre obligacions de mitjans i no de resultat.

En qualsevol cas, la responsabilitat de Re-uz, S.L. per incompliment dels seus compromisos es limita, a la seva elecció, (i) a el reemborsament del preu dels Productes, segons figuri en la comanda; o (ii) a la seva substitució, pura i simple, i nombre per nombre; sense que siguin exigibles Re-uz, S.L. cap tipus de despeses addicionals, prestacions i / o indemnitzacions de cap classe. En cap cas la responsabilitat de Re-uz, S.L. s'estendrà a altres costos o despeses, directes o indirectes, que pugui patir el comprador, com perjudicis financers o comercials, pèrdua de clients, pèrdues d'explotació, pèrdues d'oportunitats d'inversió o comercials, o dany reputacional en el seu nom o marca comercial, citats tots ells amb efectes exemplificatius i no limitadors.

En tot cas, i en concordança amb l'anterior, la responsabilitat eventual de Re-uz, S.L., per qualsevols incompliments contractuals, es limita al preu dels Productes que figurés en la corresponent comanda.

En cap cas Re-uz, S.L. respondrà per la falta de satisfacció del comprador amb un Producte que hagi estat personalitzat, quan el comprador hagi manifestat, expressa o tàcitament, la seva conformitat amb l'ordre d'impressió d'aquest producte.

Tampoc respondrà Re-uz, S.L. pels defectes i deterioraments en els productes (i) provocats pel seu desgast natural, (ii) deguts a un emmagatzematge inadequat, (iii) com a conseqüència del transport dut a terme; (Iv) per un ús inadequat; o, en general, (v) per qualsevol circumstància que no depengui directament d'obligacions contractuals assumides per Re-uz, S.L.

Article 9 - Propietat intel·lectual i confidencialitat

El Comprador garantiza expresamente a Re-uz, S.L. que los dibujos, textos, esquemas, fotografías, marcas, logotipos o cualesquiera otros elementos visuales que entregue a Re-uz, S.L. para la personalización de los Productos que encargue son legítimos, pudiendo legalmente hacer uso de los mismos sin infringir ningún derecho de terceros.

El comprador serà l'únic responsable de qualsevol infracció legal, administrativa, contractual o de qualsevol altre tipus, que es produeixi com a conseqüència de la fabricació, comercialització i / o posada en circulació dels Productes sol·licitats, obligant-se expressament a deixar indemne a Re-uz, S.L. per qualsevol dany o perjudici que la mateixa pogués patir com a conseqüència de la utilització i posada en circulació dels elements visuals ressenyats en el paràgraf anterior.

D'altra banda, Re-uz, S.L. és reserva el dret de rebutjar, al vostre gust, tota comanda de Productes personalitzats que contingui paraules o imatges jutjades inadequades, contràries al què és ètic o il·legals.

Re-uz, S.L. i les marques i logotips identificatius de Re-uz, S.L. apareixen sobre cada producte. Les mateixes són marques registrades, propietat de Re-uz, S.L. El comprador es compromet a no utilitzar, reproduir o difondre aquestes marques, de qualsevol forma, excepte per identificar l'origen dels Productes i per a l'ús dels mateixos, advertint sempre i en qualsevol cas que les marques estan registrades.

COFESTES conserva l'exclusiva propietat dels estudis, projectes, dissenys, plans, prototips, models i de tots els documents que es lliurin al comprador. La venda dels Productes no comporta cap transmissió de propietat intel·lectual o industrial, de saber fer, ni de qualsevol tipus de tecnologia a favor del comprador. Tota oferta financera, estudi d'aplicació tècnica, pla, model, esquema, disseny i / o tot altre document lliurat per Re-uz, S.L. al comprador és estrictament confidencial. Està prohibit copiar-los, patentar, protegir per qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial o divulgar-les a un tercer, directament o indirectament.D'altra banda, Re-uz, S.L. pot exigir la restitució i / o destrucció de tot el material anteriorment citat que hagi estat lliurat juntament amb els Productes.

Article 10 – ForçaMajor

Re-uz, S.L. no respondrà de l'incompliment de les seves obligacions contractuals i / o de les que resultin de les presents Condicions Generals, ni dels danys i perjudicis que derivin, directament o indirectament, de l'incompliment, en cas que concorri un supòsit de força major.

A aquests efectes, constitueixen supòsits de més qualsevol esdeveniments independents de la voluntat de les parts, que no podien preveure de forma raonable, i que no podien evitar-se de forma raonable, en la mesura que la seva aparició motivi que l'execució de les obligacions assumides per Re-uz, S.L. esdevinguin impossibles o summament costoses atenent el preu convingut entre les parts. A efectes il·lustratius i no limitadors, es consideren en tot cas supòsits de força major la declaració de l'estat d'alarma, excepció o setge per part de les autoritats competents; les vagues de la totalitat o part de personal de Re-uz, S.L. o dels seus transportistes habituals; l'incendi, les inundacions o altres calamitats a les instal·lacions de Re-uz, S.L. o dels seus proveïdors; les situacions de guerra; les aturades de producció a causa d'avaries fortuïtes; les epidèmies; els talls de carreteres; els talls de subministrament d'aigua, electricitat, gas natural o altres matèries primeres; així com qualsevol altra causa de ruptura d'aprovisionaments imputables a proveïdors de Re-uz, S.L. o a tercers.

En cas de concurrència d'un supòsit de força major, Re-uz, S.L. ho ha de notificar així al comprador per escrit, mitjançant correu postal o electrònic.

En cas de concurrència d'un supòsit de força major desde la concurrència del supòsit de força major el contracte vigent entre les parts s'entendrà suspès, i pot resoldre a instàncies de qualsevol de les parts si en el termini de seixanta (60) dies no ha cessat la causa de força major, sense que li sigui exigible Re-uz, S.L. cap tipus d'indemnització o penalitat per cap concepte. Aquesta resolució es farà efectiva mitjançant escrit remès per la part interessada a l'altra part, per correu postal o electrònic., Re-uz, S.L. ho ha de notificar així al comprador per escrit, mitjançant correu postal o electrònic.

Durant la suspensió del contracte cap de les parts està obligada a reintegrar allò que ja hagués percebut en virtut de el mateix contracte.

Des del moment en què cessi la causa de força major Re-uz, S.L. disposarà d'un termini addicional de trenta (30) dies per a complir els seus compromisos contractuals, que s'afegirà als que ja figuraven establerts en el contracte o comanda que regia la relació entre les parts, i que havia quedat suspès.

10.1 Aplicacions de la present clàusula

Que disposa en el present article únicament resulta d'aplicació a aquells Compradors que tinguin la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la normativa espanyola que resulti d'aplicació. Aquesta condició s'ha d'acreditar pel Comprador que pretengui acollir-se a les condicions que es regulen a continuació.

Article 11 - Llei aplicable i jurisdicció

11.1 Llei aplicable

Les presents condicions generals de venda, així com qualsevol possible condició, pacte o contracte particular hagut entre les parts en relació amb l'activitat que constitueix l'objecte social de Re-uz, S.L. es regiran per Dret Espanyol comú. En el cas de compravendes internacionals s'exclou expressament l'aplicació del Conveni de Viena de 1980.

11.2 Jurisdicció

Per al cas d'existir qualsevol conflicte o controvèrsia entre les parts en relació amb la validesa, interpretació, execució o vigència de les presents Condicions Generals de Venda i / o de qualsevol condició, pacte o contracte particular hagut entre les parts en relació amb l'activitat que constitueix l'objecte social de Re-uz, S.L., les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa, amb exclusió expressa de qualsevol altre fur, nacional o internacional, que pogués correspondre'ls.

12 Miscel·lania

12.1Nul·litat parcial

a possible il·legalitat o nul·litat d'un article, d'un paràgraf o d'una disposició (o d'una part d'un article, d'un paràgraf o d'una disposició) de les presents Condicions Generals no podrà perjudicar la legalitat i la validesa dels altres articles , paràgrafs o disposicions, ni tampoc la resta de el mateix article, paràgraf o disposició.Si es donés el cas, les parts, actuant de mutu acord, substituiran l'article, el paràgraf o la disposició il·legal o nul·la, o la part d'aquest, per un article, paràgraf o disposició legal i vàlida que permeti el manteniment de l'equilibri de les condicions econòmiques i legals entre les parts.

12.2 Cessió

El comprador no podrà cedir ni els seus drets ni les seves obligacions derivades del contracte subscrit amb el Venedor ni tampoc els derivats de les presents Condicions Generals sense el consentiment exprés previ i per escrit del Venedor.

12.3 Manca de renúncia a drets

L'omissió o el retard en exigir el compliment de qualsevol dels termes continguts en les condicions particulars, les condicions generals o la legislació aplicable per part del Venedor no s'ha d'entendre com una renúncia a el dret a exigir tal compliment en un moment posterior. Tampoc es considerarà que hi hagi renúncia als drets o accions que corresponguin al Venedor quan aquest únicament faci ús parcial de tals drets o accions.

12.4 Modificació de les presents Condicions Generals

El Venedor es reserva la facultat d'adaptar o modificar en tot moment les condicions generals mitjançant publicació de la nova versió a la pàgina web www.ecofestes.com a la resta de mitjans que es considerin oportuns, si escau.

En cas d'adaptació o modificació de les mateixes, aquestes resultarien d'aplicació a les vendes que tinguessin lloc amb posterioritat a la seva publicació en la referida pàgina web. Pel que fa a les relacions contractuals vigents, les condicions generals modificades s'entendran acceptades pel comprador de manera expressa, voluntària i sense reserves si, en el termini de trenta (30) dies des que s'hagin facilitat les noves condicions generals o s'hagi informat de la seva existència a la pàgina web del Venedor, el Comprador no manifesta de forma expressa la seva oposició.

12.5 Notifiació entre les parts

Llevat que una altra cosa sigui aplicable, qualsevol comunicació entre les parts s'ha de fer per escrit i per un mitjà que permeti tenir constància de la recepció de la mateixa per part del destinatari dirigit a les adreces que correspongui. L'adreça postal de Re-uz, S.L., a aquests efectes, és la que figura en l'encapçalament de les presents Condicions Generals, i la seva adreça electrònica a la qual pot dirigir-se en qualsevol moment el comprador és info.es@reuz.com.

Article 13 - Protecció de dades personals

Re-uz, S.L. es compromet a complir amb el conjunt de les lleis i reglamentacions aplicables en matèria de protecció de dades personals i, en particular, amb el Reglament (UE) 2016/679 de el 27 d'abril al 2016.

En matèria de protecció de dades aplicables les "Condicions Generals" que conté l'Avís Legal de la pàgina web www.ecofestes.com, que es donen per reproduïdes aquí a tots els efectes. La tramitació de qualsevol comanda per part del comprador implica automàticament que el mateix declara conèixer aquestes Condicions Generals i se sotmet expressament a les mateixes.

Article 14 – Entrada en vigor

Les Condicions Generals serán d’aplicació a partir del 30 de Maig de 2020.