Ecologia per Festes, S.L. societat de nacionalitat espanyola amb domicili social a Sant Salvador de Guardiola (C.P. 08253, Barcelona), P.I. Salelles II, carrer Edison, nº 1, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 38.709, foli 186, fulla B-332588, i proveïda de CIF número B-64242134 (en endavant "ECOFESTES")

Versió de data: 26 de març de 2020

Article 1 - Objecte i Àmbit d' Aplicació

1.1 Objecte

Les presents Condicions de Venda són d'aplicació a tots les vendes a Compradors dels productes i/o serveis que ECOFESTES produeix, comercialitza i/o facilita dins del seu objecte social (el o els producte(s).

Als efectes de les presents Condicions Generals s'entén als efectes de les presents per "Comprador(s)" tota persona física o jurídica de qualsevol naturalesa que adquireix Productes d'ECOFESTES, amb independència de que actuï de forma directa o indirecta, o amb propòsit relacionat o aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

El Comprador queda vinculat a les Condicions Generals, que declara, expressa i irrevocablement, coneix, compren i accepta sense reserves. A aquests efectes, les Condicions Generals formen part inseparable de la relació contractual entre les parts, entenent-se acceptades pel Comprador de manera expressa, voluntària i sense reserves amb la firma i acceptació de les mateixes o des de que el Venedor li informi de la seva existència a la seva pàgina web (www.ecofestes.com). En qualsevol cas, les presents Condicions s' entenen acceptades des de que el Venedor ha facilitat al Comprador un exemplar de les mateixes o des de que ha informat de la seva existència, per qualsevol mitjà, a la pàgina web del Venedor (www.ecofestes.com).

1.2 Àmbit d' aplicació

Les presents Condicions Generals de VENDA s'apliquen a totes les vendes concloses per ECOFESTES con qualsevols Compradors, i prevalen sobre les clàusules que poden figurar en els documents del Comprador, i especialment en les seves condicions generals de compra, que s'excloguin de forma expressa. Tota comanda de Productes implica, per part del Comprador, la acceptació de les presentes Condicions Generals de VENDA.

En qualsevol supòsit de contractació telemàtica o electrònica el Comprador relleva expressament al Venedor de les obligacions d'informació prèvia i posterior regulades, respectivament, en els articles 27 y 28 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, sense perjudici del que es regula en el article 10 posterior en matèria de consumidors i usuaris.

No obstant, ECOFESTES es reserva el dret de derogar algunes clàusules de les presents Condicions Generals, en funció de las negociacions portades a terme amb el Comprador, per l'establiment de condicions de VENDA de particulars, les quals sempre prevalen sobre les primeres en cas de contradicció, mantenint-se vigents en tot cas per tot el que no apareix regulat en aquestes condicions particulars.

Article 2 - Productes i Personalització

Els Productes que ofereix ECOFESTES són conformes a la legislació espanyola en vigor. Els Productes es realitzen a partir de una matèria constituïda exclusivament de substàncies autoritzades per la reglamentació en vigor relativa als materials que poden tenir contacte amb aliments.

Correspon al Comprador referir-se a les informacions relatives als Productes abans de tota comanda o utilització, per conèixer les característiques cap a l'ús projectat d'aquest Producte. Les descripcions i informacions relatives als Productes comunicats o publicitats per ECOFESTES al Comprador, per tots els mitjans, no són exhaustius i només es proveeixen a títol informatiu. Les fotografies i il·lustracions que acompanyen als Productes a la web www.ecofestes.com, i en tot altre document subministrat per ECOFESTES, no te valor contractual.

ECOFESTES es reserva la facultat de modificar en tot moment la llista i les característiques dels Productes presentats en la seva pàgina web i en tot altre document subministrat per ECOFESTES.

El Comprador és l'únic responsable de l'ús dels Productes sol·licitats i subministrats per ECOFESTES.

En alguns casos, la impressió pot realitzar-se en varis colors. Les referencies d'aquests colors han d' especificar-se por part del Comprador a la comanda i tant la configuració visual com els colors han de ser validats por ECOFESTES. Alguns colors de tinta aplicats al got, poden no ser exactes al mostrat a la Carta Pantone Solid Coated.

Així mateix, les formes geomètriques transmeses o comunicades poden patir deformacions en el got, degut a la forma cònica d'aquests; i els codis QR impressionats poden, en determinades ocasions, no llegar-se degut a que el got no és una superfície plana.

Abans de la impressió definitiva dels productes sol·licitats, la plantilla d'impressió és enviada al Comprador per la seva acceptació.

L'acceptació d'aquesta plantilla exclou qualsevol responsabilitat d' ECOFESTES en quan a un error potencial en el contingut de la personalització desitjada pel Comprador, degut a que la plantilla d' impressió permet al Comprador verificar els textos i els dibuixos abans de la impressió definitiva.

Algunes combinacions de got i colors d' impressió no es recomana per ECOFESTES. En caso de que la voluntat del Comprador sigui, tot i així, aplicar aquests colors, ECOFESTES queda exclòs de qualsevol tipus de responsabilitat si el resultat final no satisfà les expectatives del Comprador.

ECOFESTES es reserva el dret d'utilitzar, comunicar i fer publicitat, per profit propi, davant a tercers, incloent a potencials clients, els gràfics i la configuració del Producte venut.

L'oferta de Productes s' estén fins al límit dels estocs disponibles.

Article 3 - Comanda i Preu

3.1 Forma d' efectuar les comandes

El Comprador pot efectuar les comandes dels Productes al Venedor per correu electrònic, per telèfon, en qualsevol dels punts de VENDA del Venedor, mitjançant qualsevol comercial o agent autoritzat del Venedor, així com a la plataforma web del Venedor (www.ecofestes.com).

En la comanda ha de figurar la designació dels Productes, la quantitat, el seu preu unitari, el preu total, el IVA, així com el preu del transport corresponent.

3.2 Comandes gestionades mitjançant contractació electrònica

Si es porta a terme la compra mitjançant contractació electrònica, per mitjà de la pàgina web www.ecofestes.com, per procedir a la compra del producte, el Comprador, que ha de ser major d'edat, divuit (18) anys, ha de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-lo a la cistella de la compra virtual que s' identifica a la pantalla. Una vegada completada la selecció de productes objecte de compra, el Comprador ha de prémer la icona "Realitzar comanda". A continuació,

S'indiquen els productes seleccionats per la seva compra i el Comprador ha de seleccionar entre les opcions disponibles per l' enviament dels productes a l'adreça indicada i la forma de pagament dels mateixos. Per últim, el Comprador ha de primer la icona "Completar la comanda". La comanda i el contracte corresponent es poden visualitzar i formalitzar en diferents idiomes, segons s' indica en la pròpia pàgina web.

La comanda que així es formalitza és arxivat per ECOFESTES, i posada a disposició del Comprador si aquest així ho sol·licita en qualsevol moment mitjançant correu electrònic.

Sense perjudici d'això, ECOFESTES envia una confirmació de la comanda rebuda a l'adreça de correu electrònic facilitada pel Comprador dins de les 24 hores següents a haver-se completat la comanda corresponent.

Les dades facilitades a ECOFESTES mitjançant el corresponent formulari són elements que identifiquen i habiliten per accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal e intransferible.

3.3 Validació de la comanda

Les comandes efectuades requereixen, en qualsevol cas, de validació per part del Venedor, que pot ser expressa o tàcita. Llevat pacte en contrari documentat per escrit, no es considera validat una comanda fins que ECOFESTES no ha rebut del Comprador (i) el preu total pressupostat en la pròpia comanda, (ii) la validació per part del Comprador de l' ordre d' impressió (especificant el model i el color de got, els colors de la serigrafia i/o el tipus d' impressió IML-Digital) i (iii) les adreces d'entrega i facturació.

El Venedor es reserva el dret de cancel·lar qualsevol ordre de comanda per causa justa, sense que d'això derivi alguna responsabilitat per a ell mateix.

3.4 Marge de tolerancia

En comandes en In Mould Labeling (IML) on la producció es porta a terme en dues fases (impressió d' etiquetes i injecció del got), ECOFESTES ja realitza l'aprovisionament d'etiquetes amb un marge del 10% més sobre la quantitat de gots de la comanda.

Per raons tècniques i de producció, en comandes de Productes amb impressió IML el Comprador assumeix i accepta un marge de tolerància de +/- un 5% en la quantitat total de gots de entregats, respecte del que preveu la comanda gestionada.

En el cas de que s'entregui una quantitat inferior a l'establert ens la comanda, Ecofestes abona l'import corresponent als gots no produïts.

3.5 Vigència de les ofertes formulades per ECOFESTES

Les ofertes i pressupostos que ha ofert, comunicat o fet publicitat ECOFESTES, per qualsevol mitjà i en qualsevol moment, nomes són vàlids durant un termini màxim de un (1) mes a partir de d'aquesta oferta, comunicació o publicació.

3.6 Preus

Els preus dels Productes són els que s'indiquen en la comanda validada per ECOFESTES o, en el seu defecte, els que s'indiquen en la seva pàgina web www.ecofestes.com en cada moment.

La preparació dels visual exclusius a petició del client, són facturats sobre la base de la tarifa en vigor el dia de la comanda, la qual és publicada a la pàgina web www.ecofestes.com.

Article 4 - Retard o incompliment de pagament

4.1 Conseqüències de l'impagament

L'impagament de qualsevol factura per part del Comprador, arribada la data del corresponent venciment, implica automàticament, i sense necessitat de requeriment o intimació de pagament, la meritació d'una indemnització a favor d' ECOFESTES per import equivalent al 10% de la total quantitat impagada, amb un mínim de 50.- euros. I això sense perjudici del dret d'ECOFESTES per reclamar el rescabalament dels danys y perjudicis causats per l'impagament, si aquests resulten superiors a aquella quantitat.

Amb caràcter addicional a l'anterior, l'impagament de qualsevol factura a la seva corresponent data de venciment comporta de a meritació d'interessos de demora, a un tipus del 1% mensual, que es computa des de la data de l'esmentat venciment impagat i fins el dia que es produeix efectivament el pagament de la quantitat deguda.

4.2 Resolució contractual

L'incompliment de qualsevol de les obligacions que corresponen al Comprador en virtut de les presents Condicions Generals o dels pactes i contractes individualment aconseguits entre les parts, faculta a ECOFESTES per resoldre el contracte de compravenda, devent el Comprador reintegrar al Venedor l'import dels Productes que li hagin sigut entregats fins la data, sense perjudici del rescabalament pels danys i perjudicis causats per raó de l'incompliment que pugui procedir, i que correspongui reclamar a ECOFESTES. En cas de procedir a aquesta resolució, ECOFESTES te igualment dret a reclamar el pagament de la indemnització regulada en aquest article, això com els interessos de demora meritats, computats de conformitat amb el disposat en el present article.

4.3 Venciment anticipat

Quan el preu a pagar sigui fraccionat o dividit en el temps o entre diferents Compradors, el impagament de una sola part implica automàticament el venciment anticipat de la totalitat del deute, sense necessitat de declaració expressa a aquest respecte ni requeriment de pagament. No s'admet cap tipus de compensació dels imports deguts a ECOFESTES sense el consentiment per escrit d'aquesta última.

4.4 Imputació de pagaments

Tot pagament parcial s'imputa al pagament dels deutes líquids, vençuts i exigibles, per ordre de venciment de les mateixes, de més antiga a més recent.

Article 5 - Modificació de la comanda

Tota suspensió, modificació o anul·lació de comanda sol·licitada pel Comprador pot ser presa en consideració més si ha sigut sol·licitada a ECOFESTES per escrit abans de l' expedició dels Productes, si aquests són estàndard; o abans de la validació de la comanda per part de ECOFESTES, si es tracta de Productes personalitzats o de serveis. En qualsevol cas, la suspensió, modificació o anul·lació de comanda només és efectiva si així ho consent expressament ECOFESTES, que pot oposar-s'hi invocant concurrència d'una causa justa.

Article 6 - Termini i lliurament

6.1 Ordre i termini de lliurament

Les entregues són operades i enviades en funció de les disponibilitats i en l'ordre d'entrada de les comandes. El Comprador autoritza ECOFESTES a procedir a entregues de manera global o parcial.

Els terminis d'execució indicats per ECOFESTES només són indicatius, en la mesura que depenen del aprovisionament i del transport. Els retards en els lliuraments no comporten ni cancel·lació ni modificació de la comanda, ni imposen a ECOFESTES el pagament de penalitats ni de danys i perjudicis. No obstant això, ECOFESTES, posa tots els mitjans disponibles per poder lliurar la comanda en la data establerta pel Comprador.

6.2 Forma i lloc de lliurament. Servei de transport

ECOFESTES pot oferir servei de transport al Comprador, el qual és abonat al marge del preu dels Productes, i segons la tarifa que s'indica igualment en el moment de gestionat la comanda. El transport es contractat per ECOFESTES en interès del Comprador, i no modifica la regulació de la transmissió de riscos indicada en la present Clàusula.

No obstant això, en les comandes on el transport és gestionat pel propi client tots els lliuraments efectuats per ECOFESTES es subjecten al INCOTERM Ex Works (INCOTERMS 2010), sent el llos de lliurament les instal·lacions d'ECOFESTES, situades a Sant Salvador de Guardiola, P.I. Salelles II, carrer Edison, nº 1. Per tant, la transmissió dels riscos al comprador s'efectua en el moment en que els Productes queden a disposició del Comprador, per la seva retirada, en les instal·lacions indicades; i el transport i assegurança pertinent fins al punt de destí que interessi al Comprador van a càrrec d'aquest últim, al igual que els riscos inherents a aquest trasllat.

6.3 Responsabilitat per defectes en qualitat o quantitat dels Productes

En qualsevol cas, en el moment en que es procedeixi a la recepció dels Productes el Comprador s'obliga a verificar el número de paquets rebuts i el seu estat, obligant-se així mateix a fer constar a l' albarà d'entrega qualsevol discordança o reclamació que es verifica sobre aquests extrems.

ECOFESTES no ve obligada a respondre de vici o defecte algun en els Productes entregats que no es notifica en el termini de cinc (5) dies naturals des de la recepció efectiva dels mateixos per part del Comprador.

Article 7 - Reserva de domini

En cas de que es fraccioni o ajorni el pagament del preu corresponent per mutu acord de les Parts, ECOFESTES es reserva, fins verificar-se el pagament de la totalitat del preu pel Comprador, el dret de propietat sobre els Productes venuts, la qual cosa li faculta para recobrar la possessió dels Productes en cas de que el preu no s'aboni al seu corresponent venciment, sense perjudici de las reclamacions de pagament i de compliment del contracte que procedeixi.

Article 8 – Responsabilitat i Garanties

ECOFESTES garanteix que els Productes són conformes a les especificacions determinades en la comanda, en els termes i condicions regulats en les presents Condicions Generals i, en el seu cas, en els pactes particulars assolits entre les parts.

Excepte disposició expressa en contra, les obligacions assumides per ECOFESTES són sempre obligacions de mitjans i no de resultat.

En qualsevol cas, la responsabilitat d'ECOFESTES per incompliment dels seus compromisos es limiten, a la seva elecció, (i) al reemborsament del preu dels Productes, segons figura a la comanda; o (ii) a seva substitució, pura i simple, i número per número; sense que siguin exigibles a ECOFESTES cap tipus de despeses addicionals, prestacions i/o indemnitzacions de cap classe. En cap cas la responsabilitat d'ECOFESTES s'estén a altres costos o despeses, directes o indirectes, que pugui patir el Comprador, com perjudicis financers o comercials, pèrdua de clients, pèrdues d'explotació, pèrdues d'oportunitats d'inversió o comercials, o danys de reputació en el seu nom o marca comercial, citats tots ells amb efectes exemplificatius i no limitatius.

En tot cas, i en concordança amb l'anterior, la responsabilitat eventual d'ECOFESTES, per qualsevols incompliments contractuals, es limita al preu dels Productes que figura en la corresponent comanda, i amb un màxim de 20.000.- euros que no pot supera en cap cas.

En cap cas ECOFESTES respon per la falta de satisfacció del Comprador amb un Producte que hagi sigut personalitzat, quan el Comprador hagi manifestat, expressa o tàcitament, la seva conformitat amb la ordre d'impressió d'aquest Producte.

Tampoc respon ECOFESTES pels defectes y deterioraments en els Productes (i) provocats pel seu desgast natural, (ii) degut a un emmagatzematge inadequat, (iii) per una utilització inadequada; en general, per qualsevol circumstància que no depengui directament d'obligacions contractuals assumides per ECOFESTES.

Article 9 - Propietat intel·lectual i confidencialitat

El Comprador garanteix expressament a ECOFESTES que els dibuixos, textos, esquemes, fotografies, marques, logotips o qualsevols altres elements visuals que entregui a ECOFESTES per la personalització dels Productes que encarrega són legítims, podent legalment fer us dels mateixos sense infringir cap dret de tercers.

El comprador és l'únic responsable de qualsevol infracció legal, administrativa, contractual o de qualsevol altre tipus, que es produeixi com a conseqüència de la fabricació, comercialització i/o posada en circulació dels productes sol·licitats, obligant-se expressament a deixar indemne a ECOFESTES per qualsevol dany o perjudici que la mateixa pogués patir com a conseqüència de la utilització i posada en circulació dels elements visuals esmentats en el paràgraf anterior.

Per altra banda, ECOFESTES es reserva el dret de rebutjar, a la seva discreció, totes les comandes de productes personalitzats que continguin paraules o imatges jutjades com inadequades, contraries a lo ètic o il·legals.

ECOFESTES i les marques i els logotips identificats d'ECOFESTES apareixen sobre cada Producte. Les mateixes marques registrades, propietat d'ECOFESTES. El comprador es compromet a no utilitzar , reproduir o difondre aquestes marques, de qualsevol forma, excepte per identificar l'origen dels Productes i per l'ús dels mateixos, advertint sempre i en qualsevol cas que les marques estan registrades.

ECOFESTES conserva l'exclusiva propietat dels estudis, projectes, dissenys, planells, prototips, models y de tots els documents que s'entreguen al Comprador. La venda dels productes no comporta cap transmissió de propietat intel·lectual o industrial, de saber fer, ni de qualsevol tipus de tecnologia a favor del Comprador. Tota oferta financera, estudi d'aplicació tècnica, planell, model, esquema, disseny i/o tot altre document entregat per ECOFESTES al Comprador és estrictament confidencial. Està prohibit copiar-los, patentar-los, protegir-los per qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial o divulgar-los a un tercer, directament o indirectament. Per altra banda, ECOFESTES pot exigir la restitució i/o destrucció de tot el material anteriorment citat que hagi sigut entregat juntament amb els productes.

Article 10 – Drets i garanties de consumidors i usuaris

10.1 Aplicacions de la present clàusula

Que disposa en el present article únicament resulta d'aplicació a aquells Compradors que tinguin la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la normativa espanyola que resulti d'aplicació. Aquesta condició s'ha d'acreditar pel Comprador que pretengui acollir-se a les condicions que es regulen a continuació.

10.2 Normes imperatives

En cas de que lo disposat en les presents Condicions Generals resulta contrari a qualsevol norma imperativa reguladora dels drets dels consumidors i usuaris, aquesta norma imperativa prevaldrà.

10.3 Drets de desistiment

El Comprador disposa d'un termini de catorze (14) dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del Producte, per la devolució del mateix. En aquest cas, els costos relatius a l'enviament de les devolucions son assumits íntegrament per part del Comprador. El Producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat, sense utilitzar.

En el cas de que s'hagi comprat el Producte a través de la pàgina web www.ecofestes.com , per sol·licitar la devolució, el Comprador ha d'enviar un correu electrònic a la direcció info@ecofestes.com indicant les següents dades: nom i cognom, adreça completa, número de telèfon, data, número de la comanda, identificació del producte que es vulgui retornar i motiu del retorn. Així mateix, en aquest correu el Comprador indica si prefereix tornar el Producte amb els sues propis medis a les instal·lacions d'ECOFESTES, o si opta per que ECOFESTES contracti el transport corresponent al seu càrrec, que recollir els Productes al domicili i horari que a aquest efectes indica el Comprador. En aquest última cas, el cost del transport en qüestió, computat segons les tarifes vigents que es publiquen a la pàgina web www.ecofestes.com, es resta i compensa directament del preu que s'hagi de reintegrar al Comprador.

Una vegada rebut el Producte per part d'ECOFESTES, i verificat el seu correcte estat, ECOFESTES precedirà a retornar al client l'import pagat.

No obstant tot l'anterior, en cap cas es pot realitzar canvis i/o devolucions de compres de Productes personalitzats. A aquests efectes, s'entén que els Productes han sigut personalitzats si s'ha aplicat als mateixos qualsevol tipus d'impressió indicada pel Comprador, per més genèric i impersonal que sigui aquesta. Igualment, tampoc procedeix al dret de devolució en els següents casos:

 1. Si el Producte no es presenta en perfectes condicions.
 2. Si els embalatges del Producte no son els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original deu protegir el Producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicades directament sobre el mateix.
 3. Quan el Producte està obert sense poder-se demostrar que no s'ha utilitzat.
 4. Quan, per raons d'higiene i altres excepcions legalment previstes, els productes no siguin susceptibles del dret de desistiment.

Fora de les condicions, supòsits i terminis disposats i regulats en el present epígraf ECOFESTES no admet devolució alguna.

10.4 Reclamacions

Qualsevol reclamació que el Comprador consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible per ECOFESTES, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

 • Postal: Polígon Industrial Salelles II, carrer Edison, nº 2. 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona).
 • Telèfon: 93.837.15.48
 • Correu electrònic: info@ecofestes.com

ECOFESTES te a disposició dels Compradors una fulla de reclamacions la qual es pot sol·licitar escrivint a info@ecofestes.com.

Igualment, qualsevol dubte, suggeriment o comentari el Comprador pot dirigir-se al departament d'Atenció al Client d'ECOFESTES per email a info@ecofestes.com o per telèfon al 93.837.15.48, sent l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.

10.5 Garanties i devolucions

Els Productes comercialitzats per ECOFESTES te una garantia de dos (2) anys, de conformitat amb el disposat en el Real Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementaries, sempre i quan el dany o defecte sigui imputable a ECOFESTES i en els supòsits previstos en la norma indicada.

En cas de verificar-se qualsevol defecte en el Producte dins del termini de garantia, el Comprador deu notificar-ho així, remetent un correu electrònic a aquestes efectes a la direcció info@ecofestes.com, indicant les següents dades: nom i cognom, adreça completa, número de telèfon, data, número de comanda, identificació del Producte que presenta la incidència i fotografies que identifiquin el defecte que presenta el Producte. ECOFESTES ho recull en el domicili indicat a aquests efectes pel Comprador, i corre amb els costos corresponents a la devolució i canvi del Producte.

El Comprador deu informar al Venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d'ella.

En cas de verificar-se la falta de conformitat del Producte en el termini indicat, ECOFESTES procedeix, a la seva elecció, a substituir el Producte per un altre de la mateixa classe, o a la devolució del preu satisfet pel mateix.

En qualsevol cas, la garantia no cobreix:

 1. Els danys que pateix el Producte per l'ús negligent o violent dels mateixos, o per haver estat usat per una finalitat diferent de la que li és pròpia.
 2. Els danys derivats de la manipulació o intervenció del Producte.

10.6 Falta de conformitat

Excepte prova en contra, s'entén que els Productes son conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, excepte que per les circumstàncies del cas algun d'ells no resulti aplicable:

 1. S'ajusten a la descripció realitzada per ECOFESTES.
 2. Siguin aptes pels usos a que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus.
 3. Siguin aptes per qualsevol ús especial requerit pel Comprador quan l'hagi posat en coneixement d'ECOFESTES en el moment de la celebració del contracte a de cursar la comanda, sempre que aquest hagi admès que el Producte és apte per aquest ús.
 4. Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el Comprador pot fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, en el seu cas, de les descripcions sobre les característiques concretes dels Productes fetes per ECOFESTES.

No procedeix la responsabilitat per faltes de conformitat que el comprador sàpiga o no ha pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en materials subministrats pel propi Comprador.

ECOFESTES respon davant del Comprador de qualsevol falta de conformitat que existeix en el moment de l'entrega del Producte. ECOFESTES reconeix al Comprador el dret a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en cada moment.

Si el Producte no és conforme amb el contracte, el comprador pot optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix, excepte que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en que el Comprador comunica a ECOFESTES l'opció elegida, ambdues parts deuen atenir-se a la mateixa.

Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a ECOFESTES costos que, en comparació amb l'altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el Producte si no hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors pel Comprador.

La substitució del Producte, en el seu cas, s'ajusta a les següents regles:

 1. Son gratuïtes pel Comprador. Aquesta gratuïtat compren els costos necessaris realitzats per esmenar la falta de conformitat dels Productes amb el contracte, especialment els costos d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.
 2. Es porten a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients pel Comprador, tenint en compte la naturalesa dels Productes i la finalitat que tenen pel Comprador.
 3. La substitució suspèn els terminis a que es regulen a continuació des de l'exercici de l'opció fins l'entrega del nou Producte.
 4. Si la substitució no aconsegueix posar el Producte en conformitat amb el contracte, el comprador pot exigir la reparació del mateix, dins dels límits establerts en la present clàusula, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els terminis també aquí regulats. El Comprador no pot exigir la substitució en el cas de productes no fungibles.

La rebaixa del preu, en el seu cas, és proporcional a la diferencia existent entre el valor que el Producte hagués tingut en el moment de l'entrega d'haver estat conforme amb el contracte i el valor que el Producte efectivament entregat tenia en el moment de l'entrega.

ECOFESTES respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des de l'entrega dels Productes.

Excepte prova al contrari, l'entrega s'entén feta el dia que figura en la factura o etiqueta de compra, o en l'albarà d'entrega corresponent si aquest fos posterior.

El Comprador deu informar a ECOFESTES de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d'ella.

10.7 Resolució de conflictes

Que disposa l'article 12 posterior és plenament aplicable als Compradors que revistin la condició de consumidors de conformitat amb la normativa vigent.

Això no obstant, en virtut del que disposa el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, s'informa al Comprador que pot cursar una reclamació per mitjà de la plataforma online que pot trobar-se en la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Article 11 — Força major

ECOFESTES no respon de l'incompliment de les seves obligacions i/o de les que resulti de les presents Condicions generals, ni dels danys i perjudicis que deriven, directa o indirectament, d'aquest incompliment, en cas que es doni un supòsit de força major.

A aquests efectes, constitueixen supòsits de major qualssevol esdeveniment independent de la voluntat de les parts, que puguin preveure de forma raonable, i que no puguin evitar-se de forma raonable, en la mesura en que la seva aparició motivi que l'execució de les obligacions assumides per ECOFESTES esdevinguin impossibles o summament greus atenent al preu convingut entre les parts. A efectes il·lustratius i no limitatius, es consideren en tot cas supòsits de força major la declaració de l'estat d'alarma excepció o lloc per part de les autoritats competents; les vagues de la totalitat o part del personal d'ECOFESTES o dels seus transportistes habituals; l'incendi, les inundacions o altres penúries en les instal·lacions d'ECOFESTES o dels seus proveïdors; les situacions de guerra; les aturades de producció degut a averies fortuïtes; les epidèmies; els talls de carreteres; els talls de subministrament d'aigua, electricitat, gas natural i altres matèries primeres; així com qualsevol altra causa de ruptura d'aprovisionament imputables a proveïdors d'ECOFESTES o tercers.

En cas de concurrència d'un supòsit de força major, ECOFESTES ho notificarà al Comprador per escrit, mitjançant correu postal o electrònic.

Des de la concurrència del supòsit de força major el contracte vigent entre les parts s'entén suspès, podent-se resoldre a instància de qualsevol de les parts si en el termini de seixanta (60) dies no ha cessat la causa de força major, sense que li sigui exigible a ECOFESTES cap tipus d'indemnització o penalització per cap concepte. Aquesta resolució es fa efectiva mitjançant escrit remès per la part interessada a l'altra part, mitjançant correu postal o electrònic.

Durant la suspensió del contracte cap de les parts està obligada a reintegrar allò que ja hagués percebut en virtut del propi contracte.

Des del moment en que cessa la causa de força major ECOFESTES disposa d'un termini addicional de trenta (30) dies per donar compliment als seus compromisos contractuals, que s'afegirà als que ja figuraven establerts en el contracte o comanda que regia la relació entre les parts, i que ha quedat suspès.

Article 12 — Llei aplicable i jurisdicció

12.1 Llei aplicable

Les presents Condicions Generals de Venda, així com qualsevol possible condició, pacte o contracte particular hagut entre les parts en relació amb l'activitat que constitueix l'objecte social d'ECOFESTES es regeix per Decret Espanyol comú. En el cas de compravendes internacionals s'exclou expressament l'aplicació del Conveni de Viena de 1980.

12.2 Jurisdicció

Pel cas d'existir qualsevol conflicte o controvèrsia entre les parts en relació amb la validesa, interpretació, execució o vigència de les presents Condicions Generals de Venda i/o de qualsevol condició, pacte o contracte particular hagut entre les parts en relació amb l'activitat que constitueix l'objecte social d'ECOFESTES, les parts es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa, amb exclusió de qualsevol altre fur, nacional o internacional, que pogués correspondre'ls.

Article 13 — Miscel·lània

13.1 Nul·litat parcial

La possible il·legalitat o nul·litat d'un article, d'un paràgraf o d'una disposició (o d'una part d'un article, d'un paràgraf o d'una disposició) de les presents Condicions Generals no pot perjudicar la legalitat i la valides dels demés articles, paràgrafs o disposicions, no tampoc la resta del propi article, paràgraf o disposició.

Si es donés el cas, les parts, actuant de mutu acord, substituiran l'article, el paràgraf o la disposició il·legal o nul·la, o la part d'aquest, per un article, paràgraf o disposició legal i vàlida que permeti el manteniment de l'equilibri de les condicions econòmiques i legals entre les parts.

13.2 Cessió

El Comprador no pot cedir ni els seus drets ni les seves obligacions derivades del contracte subscrit amb el Venedor ni tampoc els derivats de les presents condicions Generals sense el consentiment exprés previ i per escrit del Venedor.

13.3 Falta de renuncia drets

L'omissió o el retard en exigir el compliment de qualsevols dels termes continguts en les condicions particulars, les Condicions Generals o la legislació aplicable per part del Venedor no deuen entendre's com una renuncia al dret a exigir tal compliment en un moment posterior. Tampoc es considera que existeixi renuncia als drets o accions que corresponguin al Venedor quan aquest únicament faci ús parcial de tals drets o accions.

13.4 Modificació de les presents Condicions Generals

El Venedor es reserva la facultat d'adaptar o modificar en tot moment les Condicions Generals mitjançant publicació de la nova versió en la pàgina web www.ecofeste.com i en la resta de mitjans que es considerin oportuns, en el seu cas.

En cas d'adaptació o modificació de les mateixes, aquestes resultarien d'aplicació a les vendes que s'efectuessin amb posterioritat a la seva publicació en la referida pàgina web. En quant a les relacions contractuals vigents, les condicions generals modificades s'entenen acceptades pel Comprador de manera expressa, voluntària i sense reserves si, en el termini de trenta (30) dies des de que s'hagin facilitat les noves condicions generals o s'hagi informat de la seva existència en la pàgina web del Venedor, el Comprador no manifesta de forma expressa la seva oposició.

13.5 Notificacions entre les parts

Excepte que una altra cosa resulti aplicable, qualsevol comunicació entre les parts deu realitzar-se per escrit i per un medi que permeti tenir constància de la recepció de la mateixa per part del destinatari dirigit a les adreces que correspongui. L'adreça postal d'ECOFESTES, a aquests efectes, és la que figura en el encapçalament de les presents Condicions Generals, i la seva adreça electrònica a la que pot dirigir-se en qualsevol moment el Comprador és info@ecofestes.com.

Article 14 - Protecció de dades personals

ECOFESTES es compromet a complir amb el conjunt de les lleis i reglaments aplicables en matèria de protecció de dades personals i, en particular, amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril 2016.

En matèria de protecció de dades resulta d'aplicació les "Condicions Generals" contingudes en l'Avís Legal de la pàgina web www.ecofestes.com, que es donen per reproduïdes aquí a tots els efectes. La tramitació de qualsevol comanda per part del Comprador implica automàticament que el mateix declara conèixer aquestes Condicions Generals i es sotmet expressament a les mateixes.

Article 15 – Entrada en vigor

Les Condicions Generals són d'aplicació a partir del dia 26 de març de 2020.